Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 1241 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
2 CẤP BẢN SAO TỪ HỒ SƠ GỐC UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
3 Cấp chứng nhận bị thương UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
4 Cấp chứng nhận bị thương Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
5 Cấp chứng nhận bị thương Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
6 Cấp chứng nhận bị thương Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
7 Cấp chứng nhận bị thương Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
8 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
9 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
10 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
11 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
12 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
13 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
14 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
15 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
16 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
17 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
18 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
19 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
20 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
21 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
22 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
23 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
24 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
25 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
26 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
27 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
28 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
29 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
30 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
31 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
32 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
33 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
34 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
35 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
36 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
37 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
38 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
39 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
40 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
41 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
42 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Liêm Đất đai
43 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Thuận Hòa Đất đai
44 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
45 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Phú Đất đai
46 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
47 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Thắng Đất đai
48 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Thị trấn Phú Long Đất đai
49 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Đông Tiến Đất đai
50 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hồng Sơn Đất đai
51 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Chính Đất đai
52 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Đông Giang Đất đai
53 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Trí Đất đai
54 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Thuận Minh Đất đai
55 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
56 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Đức Đất đai
57 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Đa Mi Đất đai
58 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã La Dạ Đất đai
59 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hồng Liêm Đất đai
60 Cấp GCN gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
61 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Liêm Đất đai
62 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Thuận Hòa Đất đai
63 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Phú Đất đai
64 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
65 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Thắng Đất đai
66 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thị trấn Phú Long Đất đai
67 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Đông Tiến Đất đai
68 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hồng Sơn Đất đai
69 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Chính Đất đai
70 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Trí Đất đai
71 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Thuận Minh Đất đai
72 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Đông Giang Đất đai
73 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
74 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Đức Đất đai
75 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Đa Mi Đất đai
76 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã La Dạ Đất đai
77 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hồng Liêm Đất đai
78 Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
79 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
80 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
81 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
82 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
83 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Liêm Đất đai
84 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Liêm Đất đai
85 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Phú Đất đai
86 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Phú Đất đai
87 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
88 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
89 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
90 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
91 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
92 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
93 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Phú Long Đất đai
94 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Phú Long Đất đai
95 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
96 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Chính Đất đai
97 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Chính Đất đai
98 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Hiệp Đất đai
99 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Hiệp Đất đai
100 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Thị trấn Phú Long Đất đai
101 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Chính Đất đai
102 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Hiệp Đất đai
103 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Phú Đất đai
104 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Thắng Đất đai
105 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Trí Đất đai
106 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Đức Đất đai
107 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hồng Liêm Đất đai
108 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hồng Sơn Đất đai
109 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Thuận Hòa Đất đai
110 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Thuận Minh Đất đai
111 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Liêm Đất đai
112 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Thuận Hòa Đất đai
113 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hàm Thắng Đất đai
114 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Đông Tiến Đất đai
115 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Đông Giang Đất đai
116 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hàm Trí Đất đai
117 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Thuận Minh Đất đai
118 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hàm Đức Đất đai
119 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Đa Mi Đất đai
120 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã La Dạ Đất đai
121 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hồng Liêm Đất đai
122 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Thuận Hòa Đất đai
123 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hàm Thắng Đất đai
124 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Đông Tiến Đất đai
125 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hồng Sơn Đất đai
126 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Đông Giang Đất đai
127 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hàm Trí Đất đai
128 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Thuận Minh Đất đai
129 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hàm Đức Đất đai
130 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Đa Mi Đất đai
131 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã La Dạ Đất đai
132 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hồng Liêm Đất đai
133 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CPtest Xã Hồng Sơn Đất đai
134 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
135 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
136 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
137 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
138 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
139 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
140 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
141 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
142 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
143 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
144 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
145 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
146 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
147 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
148 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
149 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
150 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
151 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
152 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
153 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
154 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
155 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
156 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
157 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
158 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
159 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
160 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
161 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
162 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
163 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
164 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
165 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
166 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
167 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
168 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
169 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
170 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
171 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
172 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
173 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
174 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
175 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
176 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
177 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
178 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
179 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
180 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
181 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
182 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
183 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
184 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
185 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
186 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
187 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
188 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính. Xã Hàm Chính Đất đai
189 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Gia đình
190 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
191 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
192 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
193 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
194 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Từ 01 đến 05 phòng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
195 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Công nghiệp tiêu dùng
196 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
197 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
198 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
199 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ MẤT, HƯ HỎNG, THẤT LẠC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
200 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ MẤT, HƯ HỎNG, THẤT LẠC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP(copy) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc test1
201 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN SẮP HẾT HẠN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
202 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Liêm Đất đai
203 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Phú Đất đai
204 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Thị trấn Phú Long Đất đai
205 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Chính Đất đai
206 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
207 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Hiệp Đất đai
208 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
209 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Thuận Hòa Đất đai
210 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hàm Thắng Đất đai
211 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Đông Tiến Đất đai
212 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hồng Sơn Đất đai
213 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hàm Trí Đất đai
214 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Thuận Minh Đất đai
215 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Đông Giang Đất đai
216 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hàm Đức Đất đai
217 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Đa Mi Đất đai
218 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã La Dạ Đất đai
219 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hồng Liêm Đất đai
220 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
221 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
222 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
223 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
224 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ(khi bị mất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
225 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
226 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
227 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
228 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
229 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
230 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
231 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
232 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
233 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
234 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
235 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
236 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
237 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
238 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
239 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
240 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
241 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Công nghiệp tiêu dùng
242 Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
243 Cấp phép lại giấy phép xây dựng công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
244 Cấp phép thi biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
245 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
246 Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
247 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
248 Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
249 Cấp phép xây dựng công trình Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
250 Cấp phép xây dựng công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
251 Cấp phép xây dựng nhà ở Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
252 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
253 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
254 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
255 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
256 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
257 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
258 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
259 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
260 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
261 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
262 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
263 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
264 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
265 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
266 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
267 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
268 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
269 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
270 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
271 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu thủ công nhằm mục đích kinnh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Công nghiệp tiêu dùng
272 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
273 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
274 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
275 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
276 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
277 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
278 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
279 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
280 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
281 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
282 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
283 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
284 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
285 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
286 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
287 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
288 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
289 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
290 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCM Xã Đa Mi Đất đai
291 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCM Xã La Dạ Đất đai
292 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
293 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
294 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
295 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
296 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
297 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
298 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
299 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
300 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
301 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
302 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
303 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
304 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
305 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
306 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
307 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
308 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
309 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
310 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
311 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
312 Cấp thẻ BHYT cho Cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
313 Cấp thẻ BHYT cho Cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
314 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
315 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
316 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
317 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
318 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
319 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
320 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
321 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
322 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
323 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
324 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
325 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
326 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
327 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
328 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
329 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
330 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
331 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
332 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
333 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
334 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
335 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
336 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
337 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
338 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
339 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
340 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
341 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
342 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
343 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
344 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
345 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
346 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
347 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
348 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
349 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
350 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
351 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
352 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
353 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
354 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
355 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
356 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
357 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Liêm Đất đai
358 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Phú Đất đai
359 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Phú Long Đất đai
360 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Chính Đất đai
361 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Hiệp Đất đai
362 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Liêm Đất đai
363 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Phú Đất đai
364 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Phú Long Đất đai
365 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Hiệp Đất đai
366 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Chính Đất đai
367 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
368 Cấp đổi GCN (Trường hợp bổ sung tài sản gắn liền với đất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
369 Cấp đổi GCN (Trường hợp không bổ sung tài sản gắn liền với đất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
370 Cấp đổi GCN - Không bổ sung TS gắn liền với đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
371 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Liêm Đất đai
372 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Thuận Hòa Đất đai
373 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Phú Đất đai
374 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
375 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Thắng Đất đai
376 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Thị trấn Phú Long Đất đai
377 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Chính Đất đai
378 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Trí Đất đai
379 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hồng Sơn Đất đai
380 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
381 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Đức Đất đai
382 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hồng Liêm Đất đai
383 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Hòa Đất đai
384 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Thắng Đất đai
385 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Tiến Đất đai
386 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Sơn Đất đai
387 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Trí Đất đai
388 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Minh Đất đai
389 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Giang Đất đai
390 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Đức Đất đai
391 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đa Mi Đất đai
392 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Liêm Đất đai
393 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã La Dạ Đất đai
394 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Hòa Đất đai
395 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Thắng Đất đai
396 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Tiến Đất đai
397 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Sơn Đất đai
398 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Giang Đất đai
399 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Đức Đất đai
400 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đa Mi Đất đai
401 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Trí Đất đai
402 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Minh Đất đai
403 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Liêm Đất đai
404 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã La Dạ Đất đai
405 Cấp đổi GCN( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
406 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
407 Cấp giấy phép sữa chữa cải tạo nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
408 Cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
409 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
410 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến trong đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
411 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
412 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng dân gian UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
413 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
414 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
415 Cấp giấy phép xây dựng tạm sử dụng cho TH sữa chữa cải tạo công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
416 Cấp giấy phép xây dựng tạm sử dụng cho TH sữa chữa cải tạo nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
417 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
418 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
419 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
420 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
421 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
422 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
423 Cấp giấy phép xây dựng tạm Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
424 Cấp giấy phép xây dựng tạm Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
425 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
426 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
427 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
428 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
429 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
430 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
431 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
432 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
433 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
434 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
435 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
436 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
437 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
438 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
439 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
440 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
441 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
442 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
443 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
444 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
445 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
446 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
447 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
448 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
449 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
450 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
451 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
452 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
453 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
454 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
455 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
456 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
457 Chấm dứt hoạt động kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
458 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
459 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
460 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
461 Chế độ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
462 Chế độ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
463 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
464 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
465 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
466 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
467 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
468 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
469 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
470 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
471 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
472 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
473 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
474 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
475 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
476 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
477 Chế độ bảo hiểm y tế theo số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
478 Chế độ bảo hiểm y tế theo số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
479 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
480 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
481 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
482 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
483 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
484 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
485 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
486 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
487 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
488 Chế độ mai táng phí theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
489 Chế độ mai táng phí theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
490 Chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
491 Chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
492 Chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Thông tư số 05/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
493 Chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Thông tư số 05/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
494 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
495 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
496 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
497 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
498 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
499 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
500 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
501 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
502 CHO PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
503 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
504 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
505 Chứng thực bản sao từ bản chính trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
506 Chứng thực chữ ký người dịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
507 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
508 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
509 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
510 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Liêm Đất đai
511 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Hòa Đất đai
512 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Ma Lâm Đất đai
513 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Phú Đất đai
514 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Chính Đất đai
515 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
516 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Thắng Đất đai
517 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Chính Đất đai
518 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Trí Đất đai
519 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Phú Long Đất đai
520 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Minh Đất đai
521 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Tiến Đất đai
522 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Sơn Đất đai
523 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Giang Đất đai
524 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Đa Mi Đất đai
525 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Hiệp Đất đai
526 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Đức Đất đai
527 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã La Dạ Đất đai
528 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Liêm Đất đai
529 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
530 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
531 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
532 Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
533 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
534 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
535 Công nhận Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
536 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
537 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
538 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
539 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
540 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
541 Danh hiệu Gia đình văn hóa Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
542 Danh hiệu Gia đình văn hóa Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
543 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
544 delete_Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Thị trấn Phú Long Đất đai
545 Gia hạn giấy phép thi công UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
546 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
547 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
548 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
549 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
550 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
551 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
552 Gia hạn giấy phép xây dựng Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
553 Gia hạn giấy phép xây dựng Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
554 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
555 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
556 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
557 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
558 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
559 Gia han giấy phép xây dựng công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
560 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
561 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Thị trấn Ma Lâm Đất đai
562 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Liêm Đất đai
563 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Thuận Hòa Đất đai
564 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Phú Đất đai
565 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Thắng Đất đai
566 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Thị trấn Ma Lâm Đất đai
567 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Đông Tiến Đất đai
568 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hồng Sơn Đất đai
569 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Đông Giang Đất đai
570 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Chính Đất đai
571 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Thuận Minh Đất đai
572 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Trí Đất đai
573 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Hiệp Đất đai
574 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
575 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Đức Đất đai
576 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Đa Mi Đất đai
577 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã La Dạ Đất đai
578 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hồng Liêm Đất đai
579 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động - Tiền lương - Việc làm
580 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
581 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
582 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
583 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
584 Giải thể trường tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
585 Giải thể trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
586 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hồng Liêm Đất đai
587 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Liêm Đất đai
588 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Thuận Hòa Đất đai
589 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
590 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Phú Đất đai
591 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Chính Đất đai
592 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Trí Đất đai
593 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Thuận Minh Đất đai
594 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Thắng Đất đai
595 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Thị trấn Phú Long Đất đai
596 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Đông Tiến Đất đai
597 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hồng Sơn Đất đai
598 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Đông Giang Đất đai
599 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Hiệp Đất đai
600 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Đa Mi Đất đai
601 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Đức Đất đai
602 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ- Trường hợp không trích đo Thị trấn Ma Lâm Đất đai
603 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ- Trường hợp trích đo Thị trấn Ma Lâm Đất đai
604 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Thuận Minh Đất đai
605 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
606 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Đông Tiến Đất đai
607 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Đông Giang Đất đai
608 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Đa Mi Đất đai
609 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Thị trấn Phú Long Đất đai
610 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Chính Đất đai
611 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
612 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Liêm Đất đai
613 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hồng Liêm Đất đai
614 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Phú Đất đai
615 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Thắng Đất đai
616 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Trí Đất đai
617 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Đức Đất đai
618 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hồng Sơn Đất đai
619 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Thuận Hòa Đất đai
620 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
621 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Đông Tiến Đất đai
622 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Đông Giang Đất đai
623 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Đa Mi Đất đai
624 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Thị trấn Ma Lâm Đất đai
625 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Thị trấn Phú Long Đất đai
626 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Chính Đất đai
627 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Hiệp Đất đai
628 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Liêm Đất đai
629 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hồng Liêm Đất đai
630 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Phú Đất đai
631 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Thắng Đất đai
632 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Trí Đất đai
633 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Đức Đất đai
634 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hồng Sơn Đất đai
635 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Thuận Hòa Đất đai
636 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Thuận Minh Đất đai
637 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Sơn Đất đai
638 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Liêm Đất đai
639 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Hòa Đất đai
640 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Liêm Đất đai
641 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
642 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Phú Đất đai
643 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Chính Đất đai
644 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Minh Đất đai
645 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Trí Đất đai
646 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Thắng Đất đai
647 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Phú Long Đất đai
648 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Tiến Đất đai
649 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Giang Đất đai
650 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Hiệp Đất đai
651 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Đức Đất đai
652 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đa Mi Đất đai
653 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã La Dạ Đất đai
654 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
655 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Đông Tiến Đất đai
656 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Đông Giang Đất đai
657 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Đa Mi Đất đai
658 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Thị trấn Ma Lâm Đất đai
659 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Thị trấn Phú Long Đất đai
660 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Chính Đất đai
661 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Hiệp Đất đai
662 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Liêm Đất đai
663 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Phú Đất đai
664 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Thắng Đất đai
665 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Trí Đất đai
666 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Đức Đất đai
667 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hồng Liêm Đất đai
668 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã La Dạ Đất đai
669 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hồng Sơn Đất đai
670 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Thuận Hòa Đất đai
671 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Thuận Minh Đất đai
672 Gửi thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động - Tiền lương - Việc làm
673 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
674 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
675 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
676 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
677 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
678 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
679 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
680 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
681 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
682 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
683 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
684 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
685 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
686 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
687 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
688 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
689 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
690 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
691 KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
692 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Thị trấn Ma Lâm Tài nguyên nước
693 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Thị trấn Phú Long Tài nguyên nước
694 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Xã Hàm Chính Tài nguyên nước
695 LT Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
696 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
697 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
698 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
699 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
700 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
701 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
702 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
703 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
704 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
705 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.(copy)(copy)(copy) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
706 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.(copy)(copy)(copy)(copy) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
707 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
708 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
709 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
710 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
711 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
712 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
713 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
714 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
715 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
716 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
717 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
718 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
719 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
720 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
721 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
722 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
723 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
724 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
725 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
726 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
727 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
728 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
729 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
730 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
731 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
732 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
733 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
734 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
735 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
736 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
737 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
738 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
739 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
740 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
741 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (copy) Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
742 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
743 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trưởng Thị trấn Ma Lâm Môi trường
744 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Thị trấn Ma Lâm Môi trường
745 THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG, CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG, CÔNG TRÌNH RIÊNG LẺ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
746 THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
747 THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
748 THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
749 THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG, CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG, CÔNG TRÌNH RIÊNG LẺ. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
750 THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI (ĐỒ ÁN QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI). UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
751 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
752 Thành lập nhà trường, nhà trẻ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
753 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
754 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
755 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
756 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
757 Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
758 Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
759 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
760 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
761 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
762 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
763 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
764 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
765 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
766 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
767 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
768 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
769 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
770 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
771 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
772 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
773 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
774 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
775 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
776 Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
777 THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
778 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Gia đình
779 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
780 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Gia đình
781 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Gia đình
782 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
783 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
784 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
785 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
786 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
787 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
788 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
789 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
790 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Phòng chống tham nhũng
791 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
792 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
793 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
794 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
795 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
796 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
797 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
798 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
799 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
800 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
801 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
802 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
803 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
804 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
805 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
806 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
807 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
808 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
809 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
810 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
811 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
812 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
813 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
814 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
815 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
816 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
817 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
818 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
819 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
820 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
821 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
822 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
823 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
824 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
825 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
826 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
827 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
828 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
829 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
830 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
831 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
832 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
833 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại
834 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Khiếu nại
835 Thủ tục giải quyết tố cáo UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tố cáo
836 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
837 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
838 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
839 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
840 Thủ tục hội tự giải thể UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
841 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
842 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
843 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
844 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
845 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
846 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
847 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
848 Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
849 Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
850 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Phòng chống tham nhũng
851 Thủ tục mua bảo hiểm y tế Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
852 Thủ tục mua bảo hiểm y tế Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
853 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
854 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
855 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
856 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
857 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
858 Thủ tục quỹ tự giải thể UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
859 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
860 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
861 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
862 Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
863 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
864 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
865 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
866 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
867 Thủ tục thẩm định hồ sơ người trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
868 Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
869 Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
870 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
871 Thủ tục thành lập hội UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
872 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
873 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
874 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
875 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
876 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
877 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
878 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Phòng chống tham nhũng
879 Thủ tục tiếp công dân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tiếp Công dân
880 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Phòng chống tham nhũng
881 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Phòng chống tham nhũng
882 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
883 Thủ tục xử lý đơn thư UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Xử lý đơn thư
884 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
885 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
886 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
887 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
888 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
889 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
890 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tín ngường, Tôn giáo
891 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Gia đình
892 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Gia đình
893 Thủ tục đổi tên hội UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
894 Thủ tục đổi tên quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ chức phi chính phủ
895 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
896 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
897 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
898 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
899 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
900 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
901 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
902 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
903 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
904 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
905 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
906 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
907 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
908 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
909 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
910 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
911 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
912 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
913 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
914 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
915 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày\ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
916 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
917 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
918 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
919 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
920 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
921 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
922 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
923 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
924 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
925 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
926 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
927 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
928 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
929 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
930 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
931 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
932 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
933 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
934 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
935 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
936 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế) Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
937 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
938 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
939 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế)) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
940 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế)) Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
941 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
942 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
943 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
944 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
945 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
946 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
947 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
948 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
949 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
950 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
951 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
952 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
953 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
954 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
955 Trợ cấp một lần cho đối tượng B,C,K theo Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 của Liên bộ Lao động –TB&XH, Tài chính, Ban TCCBCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
956 Trợ cấp một lần cho đối tượng B,C,K theo Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 của Liên bộ Lao động –TB&XH, Tài chính, Ban TCCBCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
957 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
958 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
959 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
960 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
961 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
962 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng-Bộ Tài chính-Bộ LĐTH&XH Hướng dẫn thực hiện quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
963 Trợ cấp một lần theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
964 Trợ cấp một lần theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
965 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
966 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
967 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
968 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
969 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
970 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
971 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
972 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
973 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
974 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
975 Trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
976 Trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
977 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
978 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
979 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
980 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
981 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
982 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Liêm Đất đai
983 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Thuận Hòa Đất đai
984 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Phú Đất đai
985 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Thắng Đất đai
986 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Thị trấn Phú Long Đất đai
987 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Đông Tiến Đất đai
988 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Chính Đất đai
989 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Trí Đất đai
990 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Thuận Minh Đất đai
991 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hồng Sơn Đất đai
992 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
993 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Đông Giang Đất đai
994 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
995 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Hiệp Đất đai
996 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Đức Đất đai
997 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Đa Mi Đất đai
998 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã La Dạ Đất đai
999 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hồng Liêm Đất đai
1000 XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
1001 Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
1002 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
1003 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục và Đào tạo
1004 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
1005 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
1006 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
1007 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
1008 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
1009 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1010 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1011 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1012 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH không cấp giấy chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1013 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Liêm Đất đai
1014 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Thuận Hòa Đất đai
1015 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Phú Đất đai
1016 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Thắng Đất đai
1017 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1018 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Chính Đất đai
1019 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1020 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Trí Đất đai
1021 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Thuận Minh Đất đai
1022 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Thị trấn Phú Long Đất đai
1023 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Đông Tiến Đất đai
1024 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hồng Sơn Đất đai
1025 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Đông Giang Đất đai
1026 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Hiệp Đất đai
1027 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Đức Đất đai
1028 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Đa Mi Đất đai
1029 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã La Dạ Đất đai
1030 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hồng Liêm Đất đai
1031 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hồng Sơn Đất đai
1032 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Liêm Đất đai
1033 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hồng Liêm Đất đai
1034 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Thuận Hòa Đất đai
1035 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Phú Đất đai
1036 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1037 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Thắng Đất đai
1038 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Chính Đất đai
1039 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Trí Đất đai
1040 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Thuận Minh Đất đai
1041 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Thị trấn Phú Long Đất đai
1042 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Đông Tiến Đất đai
1043 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Đông Giang Đất đai
1044 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1045 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Hiệp Đất đai
1046 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Đức Đất đai
1047 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Đa Mi Đất đai
1048 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã La Dạ Đất đai
1049 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Liêm Đất đai
1050 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Phú Đất đai
1051 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Thắng Đất đai
1052 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Thị trấn Phú Long Đất đai
1053 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Đông Tiến Đất đai
1054 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Đông Giang Đất đai
1055 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1056 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Chính Đất đai
1057 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Hiệp Đất đai
1058 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Trí Đất đai
1059 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Thuận Minh Đất đai
1060 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Đức Đất đai
1061 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Đa Mi Đất đai
1062 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã La Dạ Đất đai
1063 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo. Xã Hồng Sơn Đất đai
1064 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo. Xã Hồng Liêm Đất đai
1065 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo. Xã Thuận Hòa Đất đai
1066 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1067 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Thuận Hòa Đất đai
1068 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hồng Sơn Đất đai
1069 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Liêm Đất đai
1070 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hồng Liêm Đất đai
1071 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Phú Đất đai
1072 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Thắng Đất đai
1073 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Chính Đất đai
1074 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Trí Đất đai
1075 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Thuận Minh Đất đai
1076 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Thị trấn Phú Long Đất đai
1077 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Đông Tiến Đất đai
1078 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Đông Giang Đất đai
1079 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
1080 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Đức Đất đai
1081 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Đa Mi Đất đai
1082 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã La Dạ Đất đai
1083 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất - Cấp GCN - Trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1084 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất - Câsp GCN - Không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1085 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
1086 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
1087 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
1088 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
1089 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1090 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Phú Đất đai
1091 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
1092 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Chính Đất đai
1093 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Trí Đất đai
1094 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Thuận Minh Đất đai
1095 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
1096 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Đông Tiến Đất đai
1097 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Đông Giang Đất đai
1098 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
1099 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Đức Đất đai
1100 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Đa Mi Đất đai
1101 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã La Dạ Đất đai
1102 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
1103 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
1104 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
1105 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép - TH không trích đó địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1106 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép - TH trích đó địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1107 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Thuận Hòa Đất đai
1108 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hồng Sơn Đất đai
1109 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Liêm Đất đai
1110 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hồng Liêm Đất đai
1111 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Phú Đất đai
1112 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Chính Đất đai
1113 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Trí Đất đai
1114 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Thuận Minh Đất đai
1115 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Thắng Đất đai
1116 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Thị trấn Phú Long Đất đai
1117 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Đông Tiến Đất đai
1118 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Đông Giang Đất đai
1119 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Hiệp Đất đai
1120 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Đức Đất đai
1121 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Đa Mi Đất đai
1122 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1123 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép- TH khong thực hiện trích đo Xã Hàm Thắng Đất đai
1124 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép- TH khong thực hiện trích đo Xã Hàm Đức Đất đai
1125 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
1126 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
1127 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
1128 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
1129 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
1130 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
1131 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
1132 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
1133 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
1134 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
1135 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
1136 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
1137 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1138 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1139 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
1140 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
1141 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
1142 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
1143 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
1144 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
1145 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
1146 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
1147 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
1148 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
1149 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
1150 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
1151 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
1152 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1153 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
1154 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
1155 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
1156 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
1157 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
1158 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
1159 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
1160 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1161 Đăng ký chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1162 Đăng ký chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1163 Đăng ký giám hộ cử UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1164 Đăng ký giám hộ đương nhiên UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1165 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1166 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1167 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH không cấp giấy chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1168 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thư viện
1169 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1170 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1171 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1172 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1173 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1174 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1175 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1176 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1177 Đăng ký người vào tu Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
1178 Đăng ký người vào tu Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
1179 Đăng ký người vào tu Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
1180 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1181 Đăng ký nhận QSDĐ, TS gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSDĐ, TS gắn liền với đất - TH không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1182 Đăng ký nhận QSDĐ, TS gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSDĐ, TS gắn liền với đất - TH trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1183 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
1184 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
1185 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
1186 Đăng ký tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1187 Đăng ký tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1188 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1189 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1190 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1191 Đăng ký thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1192 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
1193 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
1194 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
1195 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
1196 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
1197 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
1198 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
1199 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
1200 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
1201 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
1202 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
1203 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
1204 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
1205 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
1206 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
1207 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
1208 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
1209 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
1210 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
1211 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
1212 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
1213 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
1214 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
1215 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
1216 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
1217 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
1218 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
1219 Đăng thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1220 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
1221 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
1222 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
1223 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã La Dạ Nhà ở - Xây dựng
1224 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
1225 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
1226 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
1227 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
1228 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
1229 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
1230 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
1231 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
1232 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
1233 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
1234 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
1235 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
1236 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
1237 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Đa Mi Nhà ở - Xây dựng
1238 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Đông Tiến Nhà ở - Xây dựng
1239 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Đông Giang Nhà ở - Xây dựng
1240 Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
1241 Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội