Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 1143 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
2 CẤP BẢN SAO TỪ HỒ SƠ GỐC UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
3 Cấp chứng nhận bị thương UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
4 Cấp chứng nhận bị thương Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
5 Cấp chứng nhận bị thương Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
6 Cấp chứng nhận bị thương Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
7 Cấp chứng nhận bị thương Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
8 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
9 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
10 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
11 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
12 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
13 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
14 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
15 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
16 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
17 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
18 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
19 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
20 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
21 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
22 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
23 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
24 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
25 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
26 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
27 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
28 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
29 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
30 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
31 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
32 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
33 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
34 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
35 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
36 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
37 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
38 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
39 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
40 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
41 Cấp chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
42 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Liêm Đất đai
43 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Thuận Hòa Đất đai
44 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
45 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Phú Đất đai
46 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
47 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Thắng Đất đai
48 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Thị trấn Phú Long Đất đai
49 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Đông Tiến Đất đai
50 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hồng Sơn Đất đai
51 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Chính Đất đai
52 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Đông Giang Đất đai
53 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Trí Đất đai
54 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Thuận Minh Đất đai
55 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
56 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hàm Đức Đất đai
57 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Đa Mi Đất đai
58 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã La Dạ Đất đai
59 Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD Đất, trúng đấu giá TS gắn liền với đất Xã Hồng Liêm Đất đai
60 Cấp GCN gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
61 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Liêm Đất đai
62 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Thuận Hòa Đất đai
63 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Phú Đất đai
64 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
65 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Thắng Đất đai
66 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thị trấn Phú Long Đất đai
67 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Đông Tiến Đất đai
68 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hồng Sơn Đất đai
69 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Chính Đất đai
70 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Trí Đất đai
71 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Thuận Minh Đất đai
72 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Đông Giang Đất đai
73 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
74 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hàm Đức Đất đai
75 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Đa Mi Đất đai
76 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã La Dạ Đất đai
77 Cấp GCN QSD Đất - TH hộ gia đình, cá nhân,...được cơ quan có thẩm quyền QĐ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Hồng Liêm Đất đai
78 Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
79 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
80 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
81 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
82 Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
83 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Liêm Đất đai
84 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Liêm Đất đai
85 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Phú Đất đai
86 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Phú Đất đai
87 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
88 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
89 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
90 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
91 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
92 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Ma Lâm Đất đai
93 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Phú Long Đất đai
94 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thị trấn Phú Long Đất đai
95 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
96 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Chính Đất đai
97 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Chính Đất đai
98 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Hiệp Đất đai
99 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Xã Hàm Hiệp Đất đai
100 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Thị trấn Phú Long Đất đai
101 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Chính Đất đai
102 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Hiệp Đất đai
103 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Phú Đất đai
104 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Thắng Đất đai
105 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Trí Đất đai
106 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Đức Đất đai
107 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hồng Liêm Đất đai
108 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hồng Sơn Đất đai
109 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Thuận Hòa Đất đai
110 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Thuận Minh Đất đai
111 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) Xã Hàm Liêm Đất đai
112 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Thuận Hòa Đất đai
113 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hàm Thắng Đất đai
114 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Đông Tiến Đất đai
115 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Đông Giang Đất đai
116 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hàm Trí Đất đai
117 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Thuận Minh Đất đai
118 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hàm Đức Đất đai
119 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Đa Mi Đất đai
120 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã La Dạ Đất đai
121 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Xã Hồng Liêm Đất đai
122 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Thuận Hòa Đất đai
123 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hàm Thắng Đất đai
124 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Đông Tiến Đất đai
125 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hồng Sơn Đất đai
126 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Đông Giang Đất đai
127 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hàm Trí Đất đai
128 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Thuận Minh Đất đai
129 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hàm Đức Đất đai
130 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Đa Mi Đất đai
131 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã La Dạ Đất đai
132 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (TH không có bản đồ) Xã Hồng Liêm Đất đai
133 Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CPtest Xã Hồng Sơn Đất đai
134 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
135 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
136 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
137 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
138 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
139 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH không trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
140 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
141 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
142 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
143 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
144 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất- TH trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
145 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
146 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
147 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
148 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
149 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
150 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
151 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
152 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
153 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
154 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
155 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
156 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
157 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
158 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
159 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
160 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
161 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
162 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
163 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
164 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
165 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
166 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
167 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
168 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
169 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
170 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
171 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
172 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
173 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
174 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
175 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
176 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
177 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
178 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
179 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
180 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
181 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
182 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
183 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
184 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
185 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
186 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
187 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
188 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất-TH trích đo địa chính. Xã Hàm Chính Đất đai
189 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
190 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
191 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
192 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
193 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Từ 01 đến 05 phòng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Văn hóa
194 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Công nghiệp tiêu dùng
195 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
196 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ MẤT, HƯ HỎNG, THẤT LẠC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
197 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ MẤT, HƯ HỎNG, THẤT LẠC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP(copy) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc test1
198 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN SẮP HẾT HẠN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
199 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Liêm Đất đai
200 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Phú Đất đai
201 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Thị trấn Phú Long Đất đai
202 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Chính Đất đai
203 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
204 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Hàm Hiệp Đất đai
205 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
206 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Thuận Hòa Đất đai
207 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hàm Thắng Đất đai
208 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Đông Tiến Đất đai
209 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hồng Sơn Đất đai
210 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hàm Trí Đất đai
211 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Thuận Minh Đất đai
212 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Đông Giang Đất đai
213 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hàm Đức Đất đai
214 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Đa Mi Đất đai
215 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã La Dạ Đất đai
216 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2009 Xã Hồng Liêm Đất đai
217 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
218 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
219 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
220 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
221 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ(khi bị mất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
222 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
223 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
224 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
225 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
226 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
227 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
228 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
229 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
230 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
231 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
232 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
233 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
234 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
235 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
236 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
237 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
238 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Công nghiệp tiêu dùng
239 Cấp phép lại giấy phép xây dựng công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
240 Cấp phép thi biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
241 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
242 Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
243 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
244 Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
245 Cấp phép xây dựng công trình Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
246 Cấp phép xây dựng công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
247 Cấp phép xây dựng nhà ở Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
248 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
249 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
250 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
251 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
252 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
253 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
254 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
255 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Giáo dục-Đào tạo-Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
256 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
257 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
258 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
259 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
260 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
261 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
262 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
263 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
264 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
265 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công và con của họ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
266 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
267 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu thủ công nhằm mục đích kinnh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Công nghiệp tiêu dùng
268 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu
269 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
270 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
271 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
272 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
273 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
274 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
275 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
276 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
277 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
278 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
279 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
280 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
281 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
282 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
283 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
284 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
285 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
286 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCM Xã Đa Mi Đất đai
287 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCM Xã La Dạ Đất đai
288 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
289 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
290 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
291 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
292 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
293 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
294 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
295 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
296 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
297 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
298 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
299 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
300 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
301 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
302 Cấp tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
303 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
304 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
305 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
306 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
307 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
308 Cấp thẻ BHYT cho Cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
309 Cấp thẻ BHYT cho Cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
310 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
311 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
312 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
313 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
314 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
315 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
316 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
317 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
318 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
319 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
320 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
321 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
322 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
323 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
324 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
325 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
326 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
327 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
328 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
329 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Phú Đất đai
330 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
331 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
332 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Tiến Đất đai
333 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Chính Đất đai
334 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Trí Đất đai
335 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Thuận Minh Đất đai
336 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
337 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
338 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đông Giang Đất đai
339 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
340 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hàm Đức Đất đai
341 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Đa Mi Đất đai
342 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã La Dạ Đất đai
343 Cấp thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
344 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
345 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
346 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
347 Cấp và đổi số theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTB&XH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH-Bộ Tài chính-Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
348 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
349 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
350 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
351 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
352 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
353 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Liêm Đất đai
354 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Phú Đất đai
355 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Phú Long Đất đai
356 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Chính Đất đai
357 Cấp đổi GCN ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Hiệp Đất đai
358 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Liêm Đất đai
359 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Phú Đất đai
360 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Phú Long Đất đai
361 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Hiệp Đất đai
362 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Chính Đất đai
363 Cấp đổi GCN (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
364 Cấp đổi GCN (Trường hợp bổ sung tài sản gắn liền với đất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
365 Cấp đổi GCN (Trường hợp không bổ sung tài sản gắn liền với đất) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
366 Cấp đổi GCN - Không bổ sung TS gắn liền với đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
367 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Liêm Đất đai
368 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Thuận Hòa Đất đai
369 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Phú Đất đai
370 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Thị trấn Ma Lâm Đất đai
371 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Thắng Đất đai
372 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Thị trấn Phú Long Đất đai
373 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Chính Đất đai
374 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Trí Đất đai
375 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hồng Sơn Đất đai
376 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
377 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hàm Đức Đất đai
378 Cấp đổi GCN - TH bổ sung TS gắn liền với đất Xã Hồng Liêm Đất đai
379 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Hòa Đất đai
380 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Thắng Đất đai
381 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Tiến Đất đai
382 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Sơn Đất đai
383 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Trí Đất đai
384 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Minh Đất đai
385 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Giang Đất đai
386 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Đức Đất đai
387 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đa Mi Đất đai
388 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Liêm Đất đai
389 Cấp đổi GCN theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã La Dạ Đất đai
390 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Hòa Đất đai
391 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Thắng Đất đai
392 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Tiến Đất đai
393 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Sơn Đất đai
394 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đông Giang Đất đai
395 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Đức Đất đai
396 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Đa Mi Đất đai
397 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hàm Trí Đất đai
398 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Thuận Minh Đất đai
399 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã Hồng Liêm Đất đai
400 Cấp đổi GCN theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung tài sản gắn liền với đất) Xã La Dạ Đất đai
401 Cấp đổi GCN( không bổ sung tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
402 Cấp giấy phép sữa chữa cải tạo nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
403 Cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
404 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
405 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến trong đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
406 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
407 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng dân gian UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
408 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
409 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
410 Cấp giấy phép xây dựng tạm sử dụng cho TH sữa chữa cải tạo công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
411 Cấp giấy phép xây dựng tạm sử dụng cho TH sữa chữa cải tạo nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
412 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
413 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
414 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
415 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
416 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
417 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
418 Cấp giấy phép xây dựng tạm Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
419 Cấp giấy phép xây dựng tạm Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
420 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
421 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
422 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
423 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
424 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
425 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
426 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
427 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
428 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
429 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
430 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
431 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
432 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
433 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
434 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
435 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
436 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
437 Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
438 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
439 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
440 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
441 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
442 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
443 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
444 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
445 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
446 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
447 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
448 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
449 Cấp phép xây dựng công trình, nhà ở Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
450 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
451 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
452 Chấm dứt hoạt động kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
453 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
454 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
455 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
456 Chế độ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
457 Chế độ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
458 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
459 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
460 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
461 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
462 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
463 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
464 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
465 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
466 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
467 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
468 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
469 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
470 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
471 Chế độ Bảo hiểm Y tế theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với đối một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057711. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
472 Chế độ bảo hiểm y tế theo số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
473 Chế độ bảo hiểm y tế theo số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
474 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
475 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
476 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
477 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
478 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
479 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
480 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
481 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
482 Chế độ Mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
483 Chế độ mai táng phí theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
484 Chế độ mai táng phí theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
485 Chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
486 Chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
487 Chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Thông tư số 05/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
488 Chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Thông tư số 05/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
489 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
490 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
491 CHO PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Giáo dục
492 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
493 Chứng thực bản sao từ bản chính trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
494 Chứng thực chữ ký người dịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
495 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Chứng thực
496 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Liêm Đất đai
497 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Hòa Đất đai
498 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Ma Lâm Đất đai
499 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Phú Đất đai
500 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Chính Đất đai
501 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
502 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Thắng Đất đai
503 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Chính Đất đai
504 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Trí Đất đai
505 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Phú Long Đất đai
506 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Minh Đất đai
507 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Tiến Đất đai
508 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Sơn Đất đai
509 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Giang Đất đai
510 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Đa Mi Đất đai
511 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Hiệp Đất đai
512 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Đức Đất đai
513 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã La Dạ Đất đai
514 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Liêm Đất đai
515 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
516 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
517 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
518 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
519 Danh hiệu Gia đình văn hóa Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
520 Danh hiệu Gia đình văn hóa Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
521 Danh hiệu Gia đình văn hóa Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
522 delete_Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Thị trấn Phú Long Đất đai
523 Gia hạn giấy phép thi công UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đường bộ
524 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
525 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
526 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
527 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
528 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
529 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
530 Gia hạn giấy phép xây dựng Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
531 Gia hạn giấy phép xây dựng Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
532 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
533 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
534 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
535 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
536 Gia hạn giấy phép xây dựng Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
537 Gia han giấy phép xây dựng công trình UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
538 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
539 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Thị trấn Ma Lâm Đất đai
540 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Liêm Đất đai
541 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Thuận Hòa Đất đai
542 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Phú Đất đai
543 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Thắng Đất đai
544 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Đông Tiến Đất đai
545 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hồng Sơn Đất đai
546 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Đông Giang Đất đai
547 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Chính Đất đai
548 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Thuận Minh Đất đai
549 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Trí Đất đai
550 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Hiệp Đất đai
551 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
552 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hàm Đức Đất đai
553 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Đa Mi Đất đai
554 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã La Dạ Đất đai
555 Gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp Xã Hồng Liêm Đất đai
556 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hồng Liêm Đất đai
557 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Liêm Đất đai
558 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Thuận Hòa Đất đai
559 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
560 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Phú Đất đai
561 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Chính Đất đai
562 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Trí Đất đai
563 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Thuận Minh Đất đai
564 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Thắng Đất đai
565 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Thị trấn Phú Long Đất đai
566 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Đông Tiến Đất đai
567 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hồng Sơn Đất đai
568 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Đông Giang Đất đai
569 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Hiệp Đất đai
570 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Đa Mi Đất đai
571 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ Xã Hàm Đức Đất đai
572 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ- Trường hợp không trích đo Thị trấn Ma Lâm Đất đai
573 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ- Trường hợp trích đo Thị trấn Ma Lâm Đất đai
574 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Thuận Minh Đất đai
575 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
576 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Đông Tiến Đất đai
577 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Đông Giang Đất đai
578 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Đa Mi Đất đai
579 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Thị trấn Phú Long Đất đai
580 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Chính Đất đai
581 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
582 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Liêm Đất đai
583 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hồng Liêm Đất đai
584 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Phú Đất đai
585 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Thắng Đất đai
586 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Trí Đất đai
587 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hàm Đức Đất đai
588 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Hồng Sơn Đất đai
589 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Xã Thuận Hòa Đất đai
590 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
591 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Đông Tiến Đất đai
592 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Đông Giang Đất đai
593 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Đa Mi Đất đai
594 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Thị trấn Ma Lâm Đất đai
595 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Thị trấn Phú Long Đất đai
596 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Chính Đất đai
597 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Hiệp Đất đai
598 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Liêm Đất đai
599 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hồng Liêm Đất đai
600 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Phú Đất đai
601 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Thắng Đất đai
602 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Trí Đất đai
603 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hàm Đức Đất đai
604 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Hồng Sơn Đất đai
605 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Thuận Hòa Đất đai
606 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Thuận Minh Đất đai
607 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Sơn Đất đai
608 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Liêm Đất đai
609 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Hòa Đất đai
610 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hồng Liêm Đất đai
611 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
612 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Phú Đất đai
613 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Chính Đất đai
614 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Thuận Minh Đất đai
615 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Trí Đất đai
616 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Thắng Đất đai
617 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Phú Long Đất đai
618 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Tiến Đất đai
619 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đông Giang Đất đai
620 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Hiệp Đất đai
621 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Hàm Đức Đất đai
622 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đa Mi Đất đai
623 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Xã La Dạ Đất đai
624 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
625 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Đông Tiến Đất đai
626 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Đông Giang Đất đai
627 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Đa Mi Đất đai
628 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Thị trấn Ma Lâm Đất đai
629 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Thị trấn Phú Long Đất đai
630 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Chính Đất đai
631 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Hiệp Đất đai
632 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Liêm Đất đai
633 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Phú Đất đai
634 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Thắng Đất đai
635 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Trí Đất đai
636 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hàm Đức Đất đai
637 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hồng Liêm Đất đai
638 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã La Dạ Đất đai
639 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Hồng Sơn Đất đai
640 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Thuận Hòa Đất đai
641 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Xã Thuận Minh Đất đai
642 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
643 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
644 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
645 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
646 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
647 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
648 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
649 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
650 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
651 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
652 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
653 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
654 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
655 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
656 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
657 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
658 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
659 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
660 KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
661 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Thị trấn Ma Lâm Tài nguyên nước
662 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Thị trấn Phú Long Tài nguyên nước
663 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Xã Hàm Chính Tài nguyên nước
664 LT Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (do nhận chuyển nhượng tặng cho, thừa kế...) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
665 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
666 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
667 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
668 Mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
669 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
670 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
671 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
672 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
673 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
674 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.(copy)(copy)(copy) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
675 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.(copy)(copy)(copy)(copy) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
676 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
677 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
678 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
679 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
680 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
681 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
682 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
683 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
684 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
685 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
686 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
687 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
688 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
689 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
690 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
691 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
692 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
693 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
694 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
695 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
696 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
697 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
698 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
699 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
700 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Hiệp Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
701 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Liêm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
702 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Phú Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
703 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Xã Hàm Thắng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
704 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị trấn Ma Lâm Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
705 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (copy) Xã Hàm Chính Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
706 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị trấn Phú Long Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
707 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trưởng Thị trấn Ma Lâm Môi trường
708 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Thị trấn Ma Lâm Môi trường
709 THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG, CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG, CÔNG TRÌNH RIÊNG LẺ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
710 THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
711 THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
712 THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
713 THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG, CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG, CÔNG TRÌNH RIÊNG LẺ. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
714 THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI (ĐỒ ÁN QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI). UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
715 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
716 Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
717 Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
718 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
719 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
720 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
721 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
722 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
723 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
724 Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
725 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
726 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
727 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
728 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
729 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
730 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
731 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
732 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
733 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
734 Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
735 THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Quy hoạch
736 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
737 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
738 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
739 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
740 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
741 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
742 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
743 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
744 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
745 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
746 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
747 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
748 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
749 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
750 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
751 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
752 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
753 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
754 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
755 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
756 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
757 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
758 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
759 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
760 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
761 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
762 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
763 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ. Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
764 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
765 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
766 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
767 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
768 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
769 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
770 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
771 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
772 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
773 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
774 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
775 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
776 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
777 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
778 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần(copy) Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
779 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
780 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
781 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
782 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
783 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
784 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
785 Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
786 Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
787 Thủ tục mua bảo hiểm y tế Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
788 Thủ tục mua bảo hiểm y tế Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
789 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
790 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân. Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
791 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
792 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
793 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Hàm Chính Lao động thương binh và xã hội
794 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Xã Hàm Hiệp Lao động thương binh và xã hội
795 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Thị trấn Ma Lâm Lao động thương binh và xã hội
796 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Thị trấn Phú Long Lao động thương binh và xã hội
797 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
798 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
799 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
800 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
801 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
802 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
803 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
804 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
805 Trợ cấp chế độ tử tuất thương, bệnh binh từ trần Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
806 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
807 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
808 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
809 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
810 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
811 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
812 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
813 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
814 Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
815 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
816 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
817 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
818 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
819 Trợ cấp cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày\ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
820 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
821 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
822 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
823 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
824 Trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
825 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
826 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
827 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
828 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
829 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
830 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
831 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
832 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
833 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
834 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần...Huy chương kháng chiến) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
835 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
836 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
837 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
838 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
839 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H người hoạt động kháng chiến...Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
840 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế) Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
841 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế) Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
842 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế) Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
843 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế)) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
844 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ (T.H trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh (Đối với những trường hợp đã có Quyết định công nhận của UBND tỉnh cấp Bảo hiểm Y tế)) Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
845 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
846 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
847 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
848 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
849 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
850 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
851 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
852 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Liêm Lao động thương binh và xã hội
853 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Phú Lao động thương binh và xã hội
854 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Thắng Lao động thương binh và xã hội
855 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Đức Lao động thương binh và xã hội
856 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Liêm Lao động thương binh và xã hội
857 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hồng Sơn Lao động thương binh và xã hội
858 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐLTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Hòa Lao động thương binh và xã hội
859 Trợ cấp một lần cho đối tượng B,C,K theo Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 của Liên bộ Lao động –TB&XH, Tài chính, Ban TCCBCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
860 Trợ cấp một lần cho đối tượng B,C,K theo Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 của Liên bộ Lao động –TB&XH, Tài chính, Ban TCCBCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
861 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
862 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
863 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
864 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
865 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
866 Trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng-Bộ Tài chính-Bộ LĐTH&XH Hướng dẫn thực hiện quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
867 Trợ cấp một lần theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
868 Trợ cấp một lần theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
869 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
870 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
871 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
872 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
873 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng chết trước 01/01/1995 Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
874 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
875 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
876 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
877 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
878 Trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
879 Trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội
880 Trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
881 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
882 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
883 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
884 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
885 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
886 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Liêm Đất đai
887 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Thuận Hòa Đất đai
888 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Phú Đất đai
889 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Thắng Đất đai
890 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Thị trấn Phú Long Đất đai
891 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Đông Tiến Đất đai
892 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Chính Đất đai
893 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Trí Đất đai
894 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Thuận Minh Đất đai
895 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hồng Sơn Đất đai
896 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
897 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Đông Giang Đất đai
898 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Thị trấn Ma Lâm Đất đai
899 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Hiệp Đất đai
900 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hàm Đức Đất đai
901 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Đa Mi Đất đai
902 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã La Dạ Đất đai
903 Xác nhận bổ sung vào GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Xã Hồng Liêm Đất đai
904 XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc An toàn thực phẩm
905 Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
906 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
907 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Lao động thương binh và xã hội
908 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã Đông Tiến Lao động thương binh và xã hội
909 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã Đông Giang Lao động thương binh và xã hội
910 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã Đa Mi Lao động thương binh và xã hội
911 Xét hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30/04/1975 trở về trước, từ trần Xã La Dạ Lao động thương binh và xã hội
912 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
913 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
914 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
915 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH không cấp giấy chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
916 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Liêm Đất đai
917 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Thuận Hòa Đất đai
918 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Phú Đất đai
919 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Thắng Đất đai
920 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
921 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Chính Đất đai
922 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
923 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Trí Đất đai
924 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Thuận Minh Đất đai
925 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Thị trấn Phú Long Đất đai
926 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Đông Tiến Đất đai
927 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hồng Sơn Đất đai
928 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Đông Giang Đất đai
929 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Hiệp Đất đai
930 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hàm Đức Đất đai
931 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Đa Mi Đất đai
932 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã La Dạ Đất đai
933 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh CMND, năm sinh, tên..) Xã Hồng Liêm Đất đai
934 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hồng Sơn Đất đai
935 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Liêm Đất đai
936 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hồng Liêm Đất đai
937 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Thuận Hòa Đất đai
938 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Phú Đất đai
939 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Thị trấn Ma Lâm Đất đai
940 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Thắng Đất đai
941 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Chính Đất đai
942 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Trí Đất đai
943 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Thuận Minh Đất đai
944 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Thị trấn Phú Long Đất đai
945 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Đông Tiến Đất đai
946 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Đông Giang Đất đai
947 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
948 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Hiệp Đất đai
949 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Hàm Đức Đất đai
950 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã Đa Mi Đất đai
951 Đăng ký biến động về QSDĐ, TS gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất; thay đổi về ...(điều chỉnh hình thể, diện tích) Xã La Dạ Đất đai
952 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Liêm Đất đai
953 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Phú Đất đai
954 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Thắng Đất đai
955 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Thị trấn Phú Long Đất đai
956 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Đông Tiến Đất đai
957 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Đông Giang Đất đai
958 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Thị trấn Ma Lâm Đất đai
959 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Chính Đất đai
960 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Hiệp Đất đai
961 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Trí Đất đai
962 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Thuận Minh Đất đai
963 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Hàm Đức Đất đai
964 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã Đa Mi Đất đai
965 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo Xã La Dạ Đất đai
966 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo. Xã Hồng Sơn Đất đai
967 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo. Xã Hồng Liêm Đất đai
968 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất- Không phải xin phép- Trường hợp trích đo. Xã Thuận Hòa Đất đai
969 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
970 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Thuận Hòa Đất đai
971 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hồng Sơn Đất đai
972 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Liêm Đất đai
973 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hồng Liêm Đất đai
974 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Phú Đất đai
975 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Thắng Đất đai
976 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Chính Đất đai
977 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Trí Đất đai
978 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Thuận Minh Đất đai
979 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Thị trấn Phú Long Đất đai
980 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Đông Tiến Đất đai
981 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Đông Giang Đất đai
982 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Hiệp Đất đai
983 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Hàm Đức Đất đai
984 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã Đa Mi Đất đai
985 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất Xã La Dạ Đất đai
986 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất - Cấp GCN - Trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
987 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD Đất, TS gắn liền với đất - Câsp GCN - Không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
988 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hồng Sơn Đất đai
989 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Liêm Đất đai
990 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hồng Liêm Đất đai
991 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Thuận Hòa Đất đai
992 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
993 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Phú Đất đai
994 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Thắng Đất đai
995 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Chính Đất đai
996 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Trí Đất đai
997 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Thuận Minh Đất đai
998 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Thị trấn Phú Long Đất đai
999 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Đông Tiến Đất đai
1000 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Đông Giang Đất đai
1001 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Hiệp Đất đai
1002 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Hàm Đức Đất đai
1003 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã Đa Mi Đất đai
1004 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSD đất, TS gắn liền với đất - TH không cấp GCN Xã La Dạ Đất đai
1005 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
1006 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
1007 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
1008 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép - TH không trích đó địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1009 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép - TH trích đó địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1010 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Thuận Hòa Đất đai
1011 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hồng Sơn Đất đai
1012 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Liêm Đất đai
1013 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hồng Liêm Đất đai
1014 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Phú Đất đai
1015 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Chính Đất đai
1016 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Trí Đất đai
1017 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Thuận Minh Đất đai
1018 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Thắng Đất đai
1019 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Thị trấn Phú Long Đất đai
1020 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Đông Tiến Đất đai
1021 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Đông Giang Đất đai
1022 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Hiệp Đất đai
1023 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Hàm Đức Đất đai
1024 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Không phải xin phép Xã Đa Mi Đất đai
1025 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1026 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép- TH khong thực hiện trích đo Xã Hàm Thắng Đất đai
1027 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép- TH khong thực hiện trích đo Xã Hàm Đức Đất đai
1028 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
1029 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
1030 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
1031 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
1032 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
1033 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
1034 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
1035 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
1036 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
1037 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
1038 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
1039 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
1040 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1041 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1042 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
1043 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
1044 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
1045 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH không trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
1046 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hồng Sơn Đất đai
1047 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Liêm Đất đai
1048 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hồng Liêm Đất đai
1049 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Thuận Hòa Đất đai
1050 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Phú Đất đai
1051 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Thắng Đất đai
1052 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Thị trấn Phú Long Đất đai
1053 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Đông Tiến Đất đai
1054 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Đông Giang Đất đai
1055 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Thị trấn Ma Lâm Đất đai
1056 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Hiệp Đất đai
1057 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Chính Đất đai
1058 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Trí Đất đai
1059 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Thuận Minh Đất đai
1060 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Đa Mi Đất đai
1061 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã Hàm Đức Đất đai
1062 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính Xã La Dạ Đất đai
1063 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép-TH trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1064 Đăng ký chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1065 Đăng ký chuyển nhượng QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1066 Đăng ký giám hộ cử UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1067 Đăng ký giám hộ đương nhiên UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1068 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1069 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH cấp giấy chứng nhận và trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1070 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất-TH không cấp giấy chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1071 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1072 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1073 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1074 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1075 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1076 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1077 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1078 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1079 Đăng ký người vào tu Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
1080 Đăng ký người vào tu Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
1081 Đăng ký người vào tu Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
1082 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Tư pháp
1083 Đăng ký nhận QSDĐ, TS gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSDĐ, TS gắn liền với đất - TH không trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1084 Đăng ký nhận QSDĐ, TS gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá QSDĐ, TS gắn liền với đất - TH trích đo địa chính UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1085 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thị trấn Ma Lâm Tín ngường, Tôn giáo
1086 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thị trấn Phú Long Tín ngường, Tôn giáo
1087 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Chính Tín ngường, Tôn giáo
1088 Đăng ký tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1089 Đăng ký tặng cho QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1090 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1091 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1092 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
1093 Đăng ký thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH không hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1094 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
1095 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
1096 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
1097 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
1098 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
1099 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
1100 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
1101 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
1102 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
1103 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
1104 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
1105 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Thắng Đăng ký kinh doanh
1106 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
1107 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
1108 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Hòa Đăng ký kinh doanh
1109 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Ma Lâm Đăng ký kinh doanh
1110 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Sơn Đăng ký kinh doanh
1111 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Chính Đăng ký kinh doanh
1112 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Thuận Minh Đăng ký kinh doanh
1113 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Trí Đăng ký kinh doanh
1114 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Hiệp Đăng ký kinh doanh
1115 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
1116 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Liêm Đăng ký kinh doanh
1117 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Phú Đăng ký kinh doanh
1118 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Thị trấn Phú Long Đăng ký kinh doanh
1119 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hàm Đức Đăng ký kinh doanh
1120 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Xã Hồng Liêm Đăng ký kinh doanh
1121 Đăng thừa kế QSD đất, QSH TS gắn liền với đất - TH hết diện tích trên GCN UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Đất đai
1122 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Môi trường
1123 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
1124 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ UBND Huyện Hàm Thuận Bắc Nhà ở - Xây dựng
1125 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã La Dạ Nhà ở - Xây dựng
1126 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Trí Nhà ở - Xây dựng
1127 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Thị trấn Ma Lâm Nhà ở - Xây dựng
1128 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Thuận Minh Nhà ở - Xây dựng
1129 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Thuận Hòa Nhà ở - Xây dựng
1130 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Hiệp Nhà ở - Xây dựng
1131 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Liêm Nhà ở - Xây dựng
1132 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Phú Nhà ở - Xây dựng
1133 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hồng Sơn Nhà ở - Xây dựng
1134 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Thắng Nhà ở - Xây dựng
1135 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Thị trấn Phú Long Nhà ở - Xây dựng
1136 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Đức Nhà ở - Xây dựng
1137 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hàm Chính Nhà ở - Xây dựng
1138 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Hồng Liêm Nhà ở - Xây dựng
1139 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Đa Mi Nhà ở - Xây dựng
1140 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Đông Tiến Nhà ở - Xây dựng
1141 Điều chỉnh thiết kế xây dựng Xã Đông Giang Nhà ở - Xây dựng
1142 Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Hàm Trí Lao động thương binh và xã hội
1143 Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Xã Thuận Minh Lao động thương binh và xã hội